Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Vaspitno-popravni dom za maloletnike / Vaspitno-popravni dom u Kruševcu
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Vaspitno-popravni dom u Kruševcu

FOTOGALERIJA
Kontakt:
Blagoja Parovića bb. 37000 Kruševac Tel: 037 27 960


Ustanova je osnovana 11.06.1947. godine kada su i pristigli prvi maloletnici. Zgrada u kojoj je smešten upravni deo izgrađena je neposredno pred rat kao Kazneni zavod. Bila je opasana visokim zidom, sa malim dvorištem za šetnju. Veći broj prostorija bio je bez vodovoda i kanalizacije. Prvi maloletnici bili su upućeni iz kazneno-popravnih domova, a osim njih u ustanovi su bili smešteni i maloletnici kojima nije bila izrečena vaspitna mera ili kazna, već su zbog delinkventnog ponašanja prihvatani sa ulica većih gradova Srbije, Crne Gore i drugih krajeva tadašnje države.

Ova ustanova tretira maloletne izvršioce krivičnih dela sa navršenih 14 godina života (zakonski minimum krivične odgovoraosti), a vaspitna mera se može realizovati do navršene 23 godine života (zakonski maksimum).

U zavisnosti od toka realizacije programa tretmana maloletnika, prevaspitanja i resocijalizacije vaspitna mera može trajati od jedne do pet godina. Struktura krivičnih dela maloletnika značajno se promenila u toku protekle decenije. U početku su to uglavnom bila krivična dela protiv imovine, da bi se proteklih godina obeleženih ekonomskom kri-zom, ratnim događanjima, erozijom morala i poremećajem društvenih vrednosti generisao maloletnički kriminalitet sa sve zastupljenijim i težim elementima nasilja. Zabeležen je i nepovoljan trend da sve veći broj maloletnika ima iskustva sa opojnim drogama, a mnogi od njih su već formirani narkomani sa već izmenjenom psihičkom strukturom lič-nosti. Takođe, zbog dugotrajnog zanemarivanja, različitih vidova zlostavljanja u porodici i izmenjene strukture ličnosti sve veći broj maloletnika zahteva ozbiljniji medicinski i psihološki tretman. Na primer, 66% maloletnika je koristilo različite stimulativne, psihoaktivne supstance. Iz nepotpune porodice potiče 64% maloletnika, a u 40% slučajeva u porodicama su zabeleženi kriminalitet i druge socijalno-patološke pojave (alkoholozam 24%, mentalna oboljenja u porodici 16,6% itd.). U stanju socijalne potrebe nalazi se 49% porodica maloletnika.

Istorijski, ustanova se organizaciono i arhitektonski približavala konceptu progresivnog sistema, odnosno dosledne interne klasifikacije i individualizacije tako da je organizovana u nekoliko celina i oblika tretmana - zatvorenog, poluotvorenog i otvorenog odeljenja. Zatvoreno odeljenje čini posebnu arhitektonsku i organizacionu celinu za smeštaj  maloletnika sa neprilagođenim ponašanjem.

Tretman u poluotvorenom i otvorenom odeljenju omogućava pripremu maloletnika za život u otvorenoj društvenoj zajednici. Ovakva organizacija ustanove i pet zakonom predviđenih službi, vaspitno-korektivni, medicinski i psihološki tretman, sistem obrazovanja, profesionalnog ili stručnog osposobljavanja maloletnika, saradnja sa roditeljima, centrima za socijalni rad, sudovima, gradskom sredinom i učešćem maloletnika u gradskim kulturnim i sportskim manifestacijama i sl. omogućava ustanovi da se na adekvatan način suoči sa naraslim potrebama i sve većim izazovima resocijalizacije ove kategorije izvršilaca krivičnih dela.

Ustanova raspolaže sa kapacitetom za prijem i smeštaj oko 400 maloletnika. U ustanovi boravi i oko 40 osuđenih lica radno angažovanih na režijskim poslovima. Prosečno brojno stanje u ovoj ustanovi iznosi 105 maloletnika.
Vaspitno-popravni dom prostire se na površini od 351.809m2. Na toj površini smešteno je 35 objekata različite namene. U okviru ustanove postoji privredna jedinica "Mladost" koja je registrovana za metalsku i drvno-prerađivačku delatnost i druge zanatske delatnosti. Osim proizvodnog pogona u ustanovi postoji i ekonomija koja se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, prvenstveno za potrebe maloletnika.