Početna / Ustanove za izvršenje krivičnih sankcija / Kazneno-popravni zavodi / Otvorenog tipa
Početna Mapa sajta Pošaljite stranu elektronskom poštom Odštampajte stranu

Kazneno popravni zavod u Ćupriji


Kazneno-popravni zavod u Ćupriji se nalazi u sredini gornjeg Pomoravlja koje počinje od Stalaća, a završava se u blizini Smedereva, odnosno na putu Beograd-Niš, na udaljenosti oko 150km od Beograda. Kazneno-popravni zavod nalazi se na desnoj obali Velike Morave, na putu Ćuprija-Jagodina, pored mosta koji razdvaja dva grada.

Prema istorijskim saznanjima zatvor u Ćupriji osnovan je u vreme vladavine Miloša Obrenovića, kada su osuđena lica upućivana na rad na poljoprivrednom dobru Dobričevo. Objekat kapaciteta za smeštaj oko 80 lica, sagrađen je sredinom Devetnaestog veka, tačnije 1852. godine u vreme Miloša Obrenovića. Iz Pravila o domaćem redu apsanskog zavedenja u Požarevcu saznajemo da je kazneni zavod iz Ćuprije premešten u Požarevac 1865. godine, ali nema podataka kako je ovaj zavod izgledao.

Objekat za smeštaj osuđenih lica, dograđen je posle Drugog svetskog rata, a upravna zgrada sa prostorijama za dnevni boravak osuđenih lica izgrađena je 1980. godine. Smatra se da je lokacija tzv. "starog zatvora" sa izvesnom dogradnjom bila na istom mestu gde se sada nalazi zatvoreno odeljenje Zavoda. Kao takav, zatvor je funkcionisao do Drugog svetskog rata. Nakon Drugog svetskog rata, od 1944. godine, zatvor je jedno vreme obavljao svoju fiinkciju u okviru tadašnjeg SUP-a, a kasnije nastavio sa radom u okviru Opštinskog suda u Ćupriji. Počev od 1974. godine, zatvor se izdvojio iz sastava suda i otpočinje rad kao samostalna ustanova za izvršenje krivičnih sankcija. U tom periodu zatvor nosi naziv "Međuopštinski zatvor - Ćuprija." Uredbom o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji 1998. godine, osnovan je zavod otvorenog tipa kao Kazneno-popravni zavod u Ćupriji.

Kazneno-popravni zavod u Ćupriji ima više organizacionih i građevinskih celina, a za smeštaj osuđenih lica poseduje dve lokacije. Na lokaciji tzv. "stari deo" Zavoda smeštajni kapaciteti za osuđena lica iznose 70 mesta, a za pritvorena lica 90 mesta. Na lokaciji "Ada" nalazi se novi objekat za smeštaj 180 osuđenih lica ukupne korisne površine 1.500m2. Ovaj objekat je otvorenog tipa i prema njemu je cela ustanova kategorisana kao kazneno-popravni zavod otvorenog tipa. Objekat je izgrađen u savremenom stilu sa velikim staklenim površinama na prozorima bez rešetaka, prostorijama punim svetla i svežeg vazduha i dobrom komunikacionom infrastrukturom i neophodnom opremom za predviđene sadržaje programa postupanja. Objekat je završen 1998. godine i stavljen u funkciju 2001. godine. Prosečno brojno stanje je 200 osuđenih i 40 pritvorenih lica.

U Kazneno-popravnom zavodu organizuje se obuka i rad osuđenih lica u odeljenju drvnoprerađivačkih poslova, zanatskih poslova i u odeljenju poljoprivrede. U odeljenju za preradu drveta organizovana je proizvodnja paleta, rezane građe i uslužno rezanje. Zanatski poslovi obuhvataju proizvodnju metalne galanterije. Poljoprivredna proizvodnja organizovana je na površini od 25 hektara. Od ratarskih kultura zastupljene su pšenica, kukuruz, detelina, celokupan asortiman povrća. U stočarstvu - tov svinja, tov brojlera, proizvodnja konzumnih jaja, proizvodnja mleka i mlečnih proizvoda, proizvodnja humusa i dr.

Kazneno-popravni zavod u Beogradu - Padinskoj Skeli


Zavod se nalazi na dva kilometara od naselja Padinska Skela, putem prema Zrenjaninu. Odvojen je od puta oko 500 metara, i pred-stavlja zaseban kompleks zgrada, kruga i ekonomskog dela. Kazneno-popravni zavod u Beogradu-Padinska Skela je ustanova otvorenog tipa.

Ustanova se do 1998. godine nalazila u sastavu Okružnog zatvora u Beogradu i funkcionisala je kao odeljenje za izdržavanje kazne za osuđena lica do jedne godine, bez obzira na vrstu krivičnog dela i raniju osuđivanost. Budući da nije projektovan za kategoriju osuđenih lica koji treba da izdržavaju kaznu u zavodu otvorenog tipa, arhitektonska rešenja su pratila zahteve za obezbeđenjem i tretmanom kriminogene strukture prethodne kategorije osuđenih. U tom smislu vi-dljive su odvojene građevinske celine za smeštaj višestrukih povratnika, primarao osuđenih lica i lica kažnjenih u prekršajnom postupku.

Od 1998. godine, novom organizacijom kazneno-popravnih zavoda u Republici Srbiji ustanova je počela da funkcioniše kao samostalni zavod otvorenog tipa.
Kapacitet ustanove je projektovan za smeštaj 150, a prosečno brojno stanje iznosi 160 osuđenih lica.

Zavod je situiran na oko 37 hektara zemlje od kojih je 7 hektara zauzeto objektima i ekonomskim delom, a oko 30 hektara je pod obra-divim zemljištem: ribnjakom, voćnjacima, kanalima, plastenicima i putevima. Od objekata postoje dve zgrade paviljona za smeštaj osuđenih lica sa pripadajućom kuhinjom, upravnom zgradom sa dežuraom službom, objektom kotlarnice, dva objekta sa radionicama različite namene (krojačka, stolarska, metalostrugarska), objekat farme tovlje-nika sa prostorom za smeštaj kukuruza, objekat pušnice i magacina i objekat farme koka nosilja u čijem je sklopu i hladnjača kao i smeštajni deo za osuđena lica koja rade na ekonomiji Zavoda.

Zavod proizvodi uglavnom različite poljoprivredne proizvode i to: povrtarske kulture, jaja, živinsko, svinjsko meso i ribu. Takođe je osposobljen za proizvodnju i ugradnju građevinske limarije i dela bravarskih poslova, kao i mogućnosti da izvrši deo opravki automehanike i autolimarije.

Kazneno-popravni zavod u Šapcu


Zavod se nalazi na devet kilometara od gradskog jezgra, pored lokalnog puta Šabac - Radovašnica, u okviru prigradskog naselja Šipurske livade.
Kazneno-popravni zavod u kojem se izdržava kazna zatvora do jedne i jedna godina, a izuzetno do tri godine za primarno osuđene.

Posle Drugog svetskog rata ustanova funkcioniše u okviru Sekretarijata unutrašnjih poslova, a od 1968. godine kao ustanova u okviru Opštinskog suda u Šapcu. Od 1974. godine postaje međuopštinski zatvor, a od 1995. godine funkcioniše kao samostalna ustanova pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Uredbom Vlade Republike Srbije o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija u Republici Srbiji 1998. godine ustanova dobija status kazneno-popravnog zavoda otvorenog tipa.

Kapacitet Zavoda projektovan je za smeštaj 180 osuđenih i 80 pritvorenih lica. Prosecno brojno stanje je 90 osuđenih, 48 pritvorenih i 7 kažnjenih u prekršajnom postupku.

Zgrada za izvršenje mere pritvora je izgrađena 1974. godine, a 1990. godine su završeni radovi na rekonstrukciji postojeće i izgradnji zgrade za smeštaj osuđenih lica, čime je postignuta jedinstvena arhitektonska celina. Za obavljanje svakodnevnih aktivnosti osuđenicima je na raspolaganju trpezarija sa 70 mesta, biblioteka, koja pored šest dnevnih časopisa nudi 3.000 naslova odabranih dela domaće i strane književnosti, sportski teren za mali fudbal i odbojku, šetalište sa telefonskom govornicom, ambulanta uz stalno angažovanje medicinskog tehničara i radno angažovanje lekara, komfome sobe, zajedničke prostorije i drugi objekti i sadržaji tretmana koji ovaj Zavod čine modernom ustanovom za resocijalizaciju osuđenika.

Dvorišni prostor i obradive površine čine fizičku celinu, a u ograđenom kragu ustanove su i objekti zavodske ekonomije. Ustanova raspolaže sopstvenom infrastrukturnom rnrežom, koja joj omogućuje da funkcioniše kao nezavisna celina.

Zavod nema registrovanu privrednu jedinicu, ali raspolaže sa 24 hektara obradive zemlje, čijom obradom se stvaraju mogućnosti za snabdevanje zavodske kuhinje neophodnim namirnicama, a ostvareni viškovi se prodaju na otvorenom tržištu.

Zavod nema registrovanu privrednu jedinicu, ali raspolaže sa 24 hektara obradive zemlje, čijom obradom se stvaraju mogućnosti za snabdevanje zavodske kuhinje neophodnim namirnicama, a ostvareni viškovi se prodaju na otvorenom tržištu.

Kazneno-popravni zavod u Somboru


Sombor, Staparski put br. 1. Sedište ustanove se nalazi u centru grada pored zgrade "Županije."

Zgrada uprave i Odeljenje za izvršenje mere pritvora Kazneno-popravni zavod u Somboru je zavod otvorenog tipa. U posebnom odeljenju Zavoda, koje je zatvorenog tipa, izvršava se mera pritvora prema licima oba pola sa podmčija Okružnog suda u Somboru.

Prema pisanim dokumentima zatvor u Somboru postoji od kraja Devetnaestog veka. Zgrada pritvora u okviru koje se sada nalazi i uprava Kazneno-popravnog zavoda podignuta je kao županijska kapela 1882. godine i rađena je u baroknom stilu sa tornjem u centralnoj osi. Od 1945. do 1966. godine funkcioniše u sastavu Sekretarijata unutrašnjih poslova. Od 1966. do 1978. godine ustanova funkcioniše u okviru Opštinskog suda u Somboru.

Od 1978. godine nastavlja sa radom kao samostalna ustanova za izvršenje kazne zatvora za osuđena lica sa teritorije opština Sombor, Apatin, Kula i Odžaci. Od "Zatvora u Somboru" 1990. godine, preko "Okružnog zatvora u Somboru," Uredbom Vlade Republike Srbije 1998. godine o osnivanju zavoda za izvršenje zavodskih sankcija ustanova prerasta u Kazneno-popravni zavod u Somboru i postaje jedan od pet kazneno-popravnih zavoda otvorenog tipa.

Maksimalan broj lica lišenih slobode koja se mogu smestiti u Zavodu je 200 lica lišenih slobode i to: 50 lica u otvorenom odeljenju i 150 lica u odeljenju za izvršenje mere pritvora. Prosečno brojno stanje je 55 osuđenih, 30 pritvorenih i 4 lica kažnjena u prekršajnom postupku.

Zgrada otvorenog odeljenja je nov objekat koji se nalazi oko četiri kilometara od centra grada, i u funkciji je od 1999. godine. Rađena je namenski za smeštaj primarno osuđenih lica i koncipirana je prema svim savremenim penološkim kriterijumima.

U okviru ustanove postoji registrovana proizvodno-uslužna privredna jedinica "Elan" čija je osnovna delatnost drvnoprerađivačka proizvodnja (proizvodnja ambalaže od drvetapalete, građevinska stolarija i elementi, slikarska oprema-štafelaji i blind ramovi). Privredna jedinica "Elan" se bavi i povrtarskom i stočarskom proizvodnjom, proizvodnjom hrane za potrebe lica lišenih slobode, kao i uslužnom delatnošću i zanatskim radovima u građevinarstvu.